Phối hợp công tác giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Ban Dân tộc

Cập nhật lúc 15:51, Thứ Tư, 25/05/2022 (GMT+7)
(LĐ online) - Sở Giáo dục và Đào tạo và Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng vừa thống nhất kế hoạch phối hợp giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh. 
 
Học sinh Trường THPT LangBiang làm bài kiểm tra cuối năm học
Học sinh Trường THPT LangBiang làm bài kiểm tra cuối năm học
 
Về nội dung phối hợp: Thực hiện các văn bản về công tác dân tộc; triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; công tác thống kê, thông tin, tuyên truyền; kiểm tra, giám sát các chỉ tiêu về giáo dục dân tộc, sơ kết, tổng kết.         
 
Mục tiêu và yêu cầu gồm: Nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, tăng cường phối hợp thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về GDĐT và công tác dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội nói chung, lĩnh vực GDĐT nói riêng vùng đồng dân tộc thiểu số và miền núi. Định hướng các nội dung trong kế hoạch phối hợp giữa hai cơ quan nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý việc thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển dân tộc của Đảng và Nhà nước trong thời gian tới. Trong đó, trọng tâm công tác phối hợp là triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. 
 
Kế hoạch phải được cụ thể hóa thực hiện hàng năm, có sự kiểm tra, giám sát, đảm bảo sự thống nhất, chặt chẽ, hiệu quả; nội dung hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Sở GDĐT và Ban Dân tộc tỉnh nhằm bảo đảm chất lượng, đúng quy định của pháp luật và các quy định hiện hành của Nhà nước; thực hiện sơ kết, tổng kết kế hoạch phối hợp giữa hai cơ quan để đánh giá kết quả công tác phối hợp. 
 
Mặt khác, kế hoạch phối hợp phải đảm bảo chủ động, kịp thời, đúng định hướng, bám sát chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và công tác dân tộc. 
 
M.ĐẠO
,