Cát Tiên: Phấn đấu đến năm 2030 đạt quy mô tổng đàn bò sữa ước đạt khoảng 8.000 - 10.000 con

Cập nhật lúc 06:04, Thứ Ba, 24/05/2022 (GMT+7)
UBND huyện Cát Tiên vừa ban hành đề án Phát triển chăn nuôi bò sữa trên địa bàn huyện Cát Tiên giai đoạn 2022 – 2025 và định hướng đến năm 2030. Theo đó, đến năm 2025, quy mô tổng đàn bò sữa trên địa bàn huyện đạt trên 2.700 con. Trong đó, tăng cơ học là 1.200 con và tăng tự nhiên 1.500 con; bò khai thác sữa khoảng 1.500 con, sản lượng sữa bình quân trong chu kỳ khai thác sữa đạt khoảng 30 tấn/ngày, tổng doanh thu ước tính khoảng 420 triệu đồng/ngày; diện tích chuyên trồng cỏ chăn nuôi đàn bò sữa 150 ha, sản lượng cỏ đạt 37.500 tấn/năm. Trên địa bàn huyện thành lập 1 hợp tác xã Chăn nuôi bò sữa Cát Tiên và có ít nhất 2 trạm thu mua sữa. Phấn đấu đến năm 2030, quy mô tổng đàn bò sữa ước đạt khoảng 8.000 - 10.000 con. Trong đó, có khoảng 4.000- 5.000 bò tơ thay thế và 4.000- 5.000 con cho khai thác sữa; sản lượng sữa bình quân trong chu kỳ khai thác sữa khoảng 80 tấn sữa/ngày, tổng doanh thu ước tính khoảng 1.200 triệu đồng/ngày; diện tích chuyên trồng cỏ chăn nuôi bò sữa đạt 500 ha, sản lượng cỏ 125.000 tấn/năm. Trên địa bàn có thêm ít nhất 1 trạm thu mua sữa, lũy kế trên địa bàn toàn huyện có 3 trạm thu mua sữa. 
 
HOÀNG SA
,