34 tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KHCN

Cập nhật lúc 06:22, Thứ Hai, 23/05/2022 (GMT+7)
Trên địa bàn tỉnh hiện có 34 tổ chức và cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học công nghệ (KHCN) bao gồm 17 tổ chức công lập, 4 tổ chức ngoài công lập, 6 cơ sở giáo dục và 7 cá nhân. Qua đó, 34/34 tổ chức, cá nhân hoạt động theo đúng các lĩnh vực được cấp phép, tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu trong và ngoài tỉnh. 
 
Theo đánh giá, công tác quản lý đăng ký hoạt động các tổ chức KHCN được tăng cường và đi vào nền nếp, các tổ chức KHCN công lập đã chủ động trong công tác nghiên cứu, ứng dụng, tăng cường thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quản lý tài chính, thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và sử dụng tài sản được giao để thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, mở rộng hoạt động dịch vụ, sản xuất kinh doanh nâng dần mức độ tự chủ và đạt được các kết quả tích cực. 
 
NGUYỄN NGHĨA
,